Privacy statement SHR B.V.

SHR B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoons-/bedrijfs-/certificaat gegevens. Onder persoons-/bedrijfs-/certificaat gegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot uw organisatie, bijvoorbeeld een naam, adres, gegevens contactpersonen of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Verwerking gegevens


SHR B.V. verwerkt (persoons-/bedrijfs-/certificaat) gegevens in het kader van de certificatie regeling en de daarbij horende richtlijnen/wetgeving. SHR B.V. verklaart dat haar database effectief en in overeenstemming is met geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uitwisseling van gegevens


SHR B.V. deelt geen gegevens met andere instanties.

Informatie over gegevensverwerking


SHR B.V. informeert u in beginsel als zij gegevens van u gaat verwerken richting andere organisaties.

Beveiliging (persoons-/bedrijfs-/certificaat) gegevens


SHR B.V. zorgt voor passende beveiliging van uw gegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn (persoons-/bedrijfs-/certificaat) gegevens


SHR B.V. bewaart uw gegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten


In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij info@shr.nl:

  • U wilt weten welke gegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw gegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt gegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk vanwege wetgeving of regeling/richtlijn) (artikel 17 AVG).
  • U wilt dat we uw gegevens beperkt verwerken (niet altijd mogelijk) (artikel 18 AVG).
  • U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Contact


Voor vragen over de invoering van de AVG bij SKH B.V. kunt u terecht bij info@shr.nl.

Voor algemene vragen over de privacybescherming binnen bij de functionaris gegevens bescherming (p.kipp@shr.nl).

Aldus verklaart door functionaris gegevensbescherming,

Wageningen, 16-05-2018

P.A. Kipp