Milieuberekening (LCA en EPD)

De aandacht voor milieubelasting in de bouw groeit gestaag. Het is tegenwoordig een vereiste van het bouwbesluit om de milieubelasting van een gebouw in kaart te brengen. Dit wordt uitgedrukt in kosten om de effecten van de gebruikte materialen op het milieu te herstellen.

shr-milieuberekening

Hoewel houten producten vaak als milieuvriendelijk worden beschouwd, is het van belang om te zien of dit ook uit officiële berekeningen blijkt volgens nationale en internationale normen. Bouwen met hout biedt inderdaad een uitstekende mogelijkheid om de milieubelasting van gebouwen te verminderen.

Wat is de MKI van uw product?

De Milieuprestatie Gebouwen (MPG) wordt gebruikt als maatstaf. Dit is een optelsom van de milieukostenindicator (MKI) van alle bouwmaterialen en bouwproducten in het gebouw, gedeeld door de levensduur en het bruto vloeroppervlak. Om een lage MPG te bereiken, is het belangrijk om te bouwen met materialen die een lage MKI hebben. Hoe wordt deze MKI eigenlijk bepaald en wat is de MKI van uw product?

SHR heeft de expertise en middelen om de MKI voor uw product te berekenen. Deze berekening omvat de volledige levenscyclus van uw product, van de winning van grondstoffen tot de verwerking van sloopafval. De milieubelasting (vervuiling, uitputting van grondstoffen en emissies van broeikasgassen) wordt bepaald aan de hand van de Levenscyclusanalyse (LCA) systematiek. Dit biedt inzicht in uw productieproces en identificeert mogelijkheden voor milieuverbetering, zoals het verminderen van stikstof- of CO2-uitstoot.

SHR maakt gebruik van actuele softwareprogramma’s en databases, maar beschikt ook over specifieke kennis van hout en houtproducten om realistische milieuberekeningen uit te voeren. Als gegevens ontbreken, kunnen we op basis van onze expertise onderbouwde schattingen maken.

Nationaal en internationaal

Wij voeren milieuberekeningen uit voor bedrijven met gegarandeerde vertrouwelijkheid. Onze studies voldoen aan internationale normen (zoals EN 15804 en de ISO 14000-serie) en zijn wereldwijd bruikbaar. Regelgeving kan echter per land verschillen, daarom is een goed uitgevoerde studie en rapportage van groot belang.

Voor Nederland kan de studie leiden tot opname van het product in de Nationale Milieudatabase (NMD), voor Duitsland in ÖKOBAUDAT, voor België in de EPD-databank, voor het VK in de UKCoMDat-database en voor Frankrijk in de INIES-database.

Belangrijke begrippen in dit vakgebied zijn:

  • Life Cycle Assessments (LCA’s)
  • Environmental Product Declarations (EPD’s)
  • MKI
  • MPG
  • NMD (Nationale Milieudatabase)
  • Milieu-impactberekeningen
  • Milieubelasting
  • NEN-EN 15804 Duurzaamheid van bouwwerken – Milieuverklaringen van producten – Basisregels voor de productgroep bouwproducten

SHR draagt actief bij aan de ontwikkeling van dit vakgebied door deelname aan onderzoeken en commissies, lidmaatschap van de vLCA, en het organiseren van eigen voorlichtingsbijeenkomsten. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen we u uitstekend begeleiden bij de beste aanpak.