Transformatie

Transformatie, ofwel herbestemming, van bestaande bouwwerken staat in het middelpunt van de belangstelling. De maatschappij verandert en de vastgoedbehoeften veranderen mee. Herbestemming van bijvoorbeeld kantoor- en bedrijfsruimten, kerkgebouwen, monumenten of zelfs schepen (SS Rotterdam!) biedt antwoord op actuele vragen naar o.a. passende huisvesting voor bedrijven, overheden, organisaties en woonconsu­menten.

Herbestemming en de eisen van deze tijd

Herbestemming betekent altijd: aanpassen van het betreffende gebouw aan de eisen van de huidige tijd, aan de nieuwe bestemming en renoveren volgens het Bouwbesluit – waarbij de bestaande constructie en welstandseisen, evenals respect voor het culturele erfgoed, een niet onbelangrijke rol kunnen spelen. Maar zeker ook: duurzaamheid. Herbestemming is een uitstekende gelegenheid om de bestaande bebouwing energetisch op te plussen, energiezuinig gebruik van de nieuwe bestemming mogelijk te maken en CO2-uitstoot te beperken.

Renoveren voor herbestemming

Bedrijven, instanties, overheden en organisaties die vastgoed beheren, maar ook bouwbedrijven die vastgoed, bijvoorbeeld bij herbestemming, renoveren, wenden zich regelmatig tot SHR in Wageningen voor renovatie advies. Dat is met name het geval wanneer het te renoveren gebouw houtconstructies, houten gevelelementen of andere hout(houdende) componenten bevat of zal bevatten. SHR adviseert ook over de toepassingsmogelijkheden van andere biobased producten dan hout, bijvoorbeeld niet-milieubelastende isolatiemethodes. SHR neemt ruim 20 jaar onderzoeks- en testexpertise inzake hout, houthoudende materialen en biobased componenten mee. De wetenschappelijke staf van SHR adviseert terzake kundig en praktijkgericht.

Herbestemming monumenten

Veel monumentale gebouwen bevatten houtconstructies, die soms al eeuwen oud zijn. Met de juiste deskundigheid is herbestemming en renovatie van dergelijke constructies meestal geen probleem en vaak eenvoudiger dan wordt aangenomen. De karakteristieke constructie van een wel of niet beschermd monument kan zo behouden blijven en duurzaam bijdragen aan het eigene van het gebouw, zonder dat dat succesvolle herbestemming in de weg staat. SHR inspecteert (hout)con­struc­ties op locatie door heel Nederland, geeft onderhoudsadvies en renovatie-advies, assisteert bij een verantwoorde materiaalkeuze en -toepassing. Bezoek de website www.shr.nl voor voorbeelden en mogelijkheden bij renovatie en herbestemming. Of bel tijdens kantooruren SHR: 0317 – 467 366.