Milieuberekening (LCA en EPD)

Milieubelasting in relatie tot de bouw krijgt steeds meer aandacht. Het in kaart brengen van de milieubelasting van een gebouw is een eis vanuit het bouwbesluit, en wordt uitgedrukt in kosten (euro’s) om de effecten van de materialen op het milieu te herstellen. Een houten product lijkt milieuvriendelijk, maar komt dat ook uit een berekening volgens de officiële regels (nationale en internationale normen)? Jazeker. Bouwen met hout is een goede mogelijkheid om tot een lage milieubelasting van gebouwen te komen.

Als eenheid wordt de Milieuprestatie gebouwen (MPG) gehanteerd. Dit is een optelsom van de milieukosten indicator (MKI) van alle bouwmaterialen en bouwproducten in het gebouw, gedeeld door de levensduur en het bruto vloeroppervlakte. Om voor een gebouw dus tot een lage MPG te komen moet je bouwen met materialen die een lage MKI hebben. Hoe wordt deze MKI nu bepaald, en wat is de MKI van uw product?

SHR beschikt over de kennis en de middelen om een MKI voor uw product te berekenen. Deze berekening beschouwt de hele levenscyclus van uw product, van de winning van de grondstoffen tot verwerking van het sloopafval. Hierbij wordt de milieubelasting (vervuiling, uitputting van grondstoffen en emissies van broeikasgassen) bepaald op basis van de LCA (levenscyclus analyse) systematiek. Hierdoor krijgt u inzicht in uw eigen productieproces, inzicht in waar milieuwinst te halen is, bijvoorbeeld waar stikstof of CO2 uitstoot te verminderen is.

De middelen waarover SHR beschikt zijn actuele softwareprogramma’s en databases. Maar ook belangrijk is onze specifieke kennis over hout en houtproducten waardoor we in staat zijn een realistisch milieuberekening uit te voeren. Daarnaast kunnen we door onze specifieke houtkennis zorgen dat daar waar gegevens ontbreken een onderbouwde schatting gemaakt wordt.

SHR voert milieuberekeningen uit voor bedrijven waarbij geheimhouding gewaarborgd is, de studies voldoen aan de internationale normen (o.a. EN 15804 en de ISO 14000 serie) en zijn dan ook overal ter wereld te gebruiken. Helaas is de regelgeving niet in elk land hetzelfde en een goede studie en rapportvorm is daarom belangrijk. Voor Nederland kan de studie leiden tot invoering van het product in de Nationale Milieudatabase (NMD), voor Duitsland tot opname in ÖKOBAUDAT, voor België tot opname in de EPD databank, voor UK tot opname in de UKCoMDat-database en voor Frankrijk tot opname in de INIES-database.

Kernbegrippen in de dit werkveld staan hieronder aangegeven:

  • Life Cycle Assesments (LCA’s)
  • Environmental Product Declarations (EPD’s)
  • MKI
  • MPG
  • NMD (Nationale Milieudatabase)
  • Milieu-impactberekeningen;
  • Milieubelasting
  • NEN-EN 15804 Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van producten - Basisregels voor de productgroep bouwproducten

Nederlandse bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken

Omdat SHR actief bijdraagt aan de ontwikkeling van dit vakgebied door deelname in onderzoeken en commissies, lidmaatschap van de vLCA (vereniging van bureau die EPD’s maken van bouwproducten), en het organiseren van eigen voorlichtingsbijeenkomsten, zijn we op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en hierdoor kan SHR u goed adviseren over de beste insteek voor uw producten. 

U kunt contact opnemen met Alexander Kloppenburg of René Klaassen

Terug naar overzicht