Lekkende bungalows/chalets

Probleem

Door een bouwer zijn tot nu toe 7(van totaal 15) nieuwe mobiele bungalows/chalets gebouwd op een camping opTerschelling in opdracht van de campingeigenaar. De overige 8 chalets zijn nogniet geleverd.

Deze 7 stuks blijken allemaal opde één of andere wijze water door te laten (niet waterdicht). Debuitenbekleding is uitgevoerd met gevelbekledingsdelen. De lekkage vindthoofdzakelijk plaats rondom de kozijnen, dakaansluiting en/of de dak(licht-)koepels.

Aan SHR wordt gevraagd de chaletste inspecteren waarbij de volgende hoofdvragen centraal staan:

1.     Waarom zijnde chalets niet wind- en waterdicht?

Zijn dechalets gebouwd conform de normen van goed en deugdelijk werk, met inachtnemingvan het feit dat de chalets op een Waddeneiland zijn geplaatst en met inachtneming van het feit dat het om mobiele chalets gaat waarop de normen uithet Bouwbesluit die gelden voor logiesfunctie van toepassing zijn?

Hiernaastzijn er nog meerdere subvragen gesteld met betrekking tot o.a. de constructievan de chalets.

Oplossing

De inspectie is met name visueeluitgevoerd en zijn er onderdelen verwijderd voor nadere inspectie. Diversesituaties zijn fotografisch vastgelegd. Bij een chalet is door middel van deBlower-door, de ruimte op onderdruk gezet en zijn met behulp van rook deaanwezige luchtlekken in de constructies vastgesteld.

Uit de resultaten blijkt dat er veel gebreken zijn aan dechalets met betrekking tot constructies, gevelbekleding, aansluitingen,detailleringen, dakranden, kozijnen ed. Naderhand blijken ook deconstructieberekeningen van de onderbouw, wanden- en dakelementen onvoldoendeonderbouwd. De gehele constructie en opbouw van de chalets zijn door SHRgecontroleerd waarbij de noodzakelijke verbeteringen zijn aangegeven.