23 januari 2015
Nieuws

Onderzoek aan houten funderingen leunt op houtkennis

Jaren lang is de houten paalfundering genegeerd bij het in kaart brengen van de staat van een woning. Dit heeft tot grote financiële problemen geleid bij eigenaren. Gelukkig neemt het besef steeds meer toe inNederland dat ook de houten funderingsconstructie moet worden beschouwd of deze nu onder een pand of waterbouwkundige constructie zit. Binnen SHR is er eengestage stijging van werkzaamheden op dit gebied te zien. SHR doet al jarenhoutonderzoek aan funderingen en heeft dit werkveld voor de branche medevormgegeven en op een betrouwbaar niveau gebracht. In de ‘F3O- richtlijnonderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ staan deverschillende elementen van het funderingsonderzoek beschreven en houtonderzoekstaat in algemene termen omschreven. Houtmonsters die op hethoutonderzoekslaboratorium worden beoordeeld dienen als steekproef en op basisvan de vertaling van de resultaten moet een inschatting van delevensverwachting gemaakt worden voor de fundering als geheel.

Binnen de internationale wetenschappelijke houtwereld isde afgelopen jaren de kennis over aantasting gegroeid en ervaren experts zijninmiddels in staat vrij nauwkeurig het hout als het ware uit te lezen. Binnendeze internationale wereld wordt kennis gedeeld en SHR brengt hierbij despecifieke ervaring vanuit Nederland in. SHR werkt in het kader vanfunderingsonderzoek samen met Nederlandse bureaus die hun eigen kennisgebiedzoals grondwaterdynamiek en geofysica inbrengen. Dit multidisciplinaireonderzoek van verschillende partijen aan een fundering heeft haar gelijk deafgelopen jaren bewezen. Hoewel de F3O richtlijn algemeen geaccepteerd is inNederland, zit er geen kwaliteitswaarborg in wat betreft de in de richtlijnaangeduide deskundige expertise waarmee het onderzoek moet worden uitgevoerd.Deze kwaliteitsborging was ten tijde van de introductie van de richtlijn ookniet opportuun omdat de algemeen erkende specialisten betrokken waren bij deopzet. De groeiende markt van funderingsonderzoek heeft als risico dat partijenzonder wetenschappelijke onderbouwing, achtergrond of ervaring uitspraken gaandoen over het meest fundamentele onderdeel van uw fundament, de houten paal. Omtot oplossingen te komen zonder onnodige investeringen of risico’s moet altijdgecontroleerd worden of het funderingsinspectiebureau de juiste expertise enervaring heeft en zich houdt aan de F3O-richtlijn. Voor defunderingsinspectiebedrijven kan gekeken worden of ze lid van F3O zijn, op deKCAF website staan genoemd. Let op dat er bij een aanbieding ook houtonderzoekwordt genoemd omdat dit een verplicht onderdeel is wanneer de levensverwachtingvan een pand moet worden bepaald en let ook op dat het houtonderzoek wordtuitgevoerd bij een instituut met voldoende houtexpertise zoals SHR,universiteiten of andere onderzoeksinstellingen met een gespecialiseerde houtafdeling.